Ανακοίνωση 4-5-2023

Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τους δότες και τις δότριες γεννητικού υλικού   Έχοντας υπ’ όψιν: 1.Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική (Ν. 2619/1998- Α’ 132). 2.Την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3305/2005 (Α΄17). 3.Την υπ’ αριθμ. 1679/08.11.2022 (ΦΕΚ 5524/Β’/26.10.2022) απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου…