Νόμοι
 • Νόμος 5102| 4/2024

  Ρυθμίσεις για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

 • Νόμος 4958 | 7/2022

  Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

 • Νόμος 4272 | 7/2014

  Ρυθμίσεις για την Ιατρικώς Υποβοήθούμενη Αναπαραγωγή

 • Νόμος 3305 | 01/2005

  Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

 • Νόμος 3089 | 12/2002

  Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Αποφάσεις της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
 • ΦΕΚ 2632/Τεύχος Β/21.04.2023

  • Ρυθμίσεις της ΕΑΙΥΑ για τους δότες και τις δότριες γεννητικού υλικού
 • ΦΕΚ 6549 /Τεύχος Β /21.12.2022

  • Τροποποίηση των υπ’ αρ. 978/2017 (Β’ 4875) και 179/2018 (Β’ 1511) αποφάσεων της ΕΑΙΥΑ αναφορικά με τα κριτήρια διενέργειας Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου
 • ΦΕΚ 5524 /Τεύχος Β /26.10.2022

  • Ρυθμίσεις της ΕΑΙΥΑ για την παρένθετη μητρότητα
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2008 απόφασης της ΕΑΙΥΑ “Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας”
 • ΦΕΚ 5310 /Τεύχος Β /14.10.2022

  • Καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλικού δότη/δότριας
 • ΦΕΚ 4802/Τεύχος Β/ 12.09.2022

  • Δημόσια Προβολή, Περιορισμοί, Απαγόρευση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή- Τροποποίηση του τίτλου και των παρ.2 και 4 του άρθρου 24 του Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • ΦΕΚ 1511 / Τεύχος Β / 02.05.2018

  • Τροποποίηση των άρθ. 2 και 10 της υπ’ αρ. 978/2017 απόφασης της ΕΑΙΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4875/2017) με θέμα: Κριτήρια διενέργειας Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης.
 • ΦΕΚ 4875 / Τεύχος Β / 29.12.2017

  • Κριτήρια διενέργειας Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης.
 • ΦΕΚ 3253 / Τεύχος Β / 15.9.2017

  • Κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος δοτών σπέρματος και δοτριών ωαρίων.
 • ΦΕΚ 293 / Τεύχος Β / 7.2.2017

  • Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • ΦΕΚ 2908 / Τεύχος Β / 13.9.2016

  • Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ.
  • Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις ΜΙΥΑ υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
 • ΦΕΚ 2875 / Τεύχος Β / 9.9.2016

  • Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών.
  • Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
  • Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.
 • ΦΕΚ 2683 / Τεύχος Β / 9.10.2014

  • Τροποποίηση της Αποφ. 36/2008 “Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας”
 • ΦΕΚ 2589 / Τεύχος Β / 29.9.2014

  • Καθορισμός του ακριβούς αριθμού γονιμοποιημένων ωαρίων που μεταφέρονται σε επί μέρους ομάδες υποβοηθούμενων προσώπων ανάλογα με την ηλικία αυτών και τις ιατρικές ενδείξεις
 • ΦΕΚ 670 / Τεύχος Β / 16.4.2008

  • Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας
 • ΦΕΚ 170 / Τεύχος Β / 6.2.2008

  • Ιατρική υποβοήθηση αναπαραγωγής σε άτομα οροθετικά για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας
Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Τ.Κ. & Μ.Ι.Υ.Α
 • Πρ. Διάταγμα 10 | 18.02.2016

  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.

 • ΦΕΚ 2639 / Τεύχος Β / 8.12.2015

  Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και Προϋποθέσεις

Νομοθεσία ΕΕ
 • Πρ. Διάταγμα 129 | 12/2016

  Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγίας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 56 επ.), καθώς και τροποποίηση του Π.δ. 26/2008 (Α΄ 51).

 • Πρ. Διάταγμα 26 | 3/2008

  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ και 2006/86/ΕΚ