Ανακοίνωση της Αρχής σχετικά με τη γνωστοποίηση εξαιρετικών συμβάντων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 18 του Ν. 3305/2005 και του αρθρ. 1 παρ. 5 του π.δ. 10/2016, οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υποχρεούνται να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Αρχή για οποιοδήποτε εξαιρετικό συμβάν, το οποίο προκύπτει κατά τη λειτουργία τους ή κατά την εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α. είτε κατά…