ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΙΥΑ 07/06/2016

 

Επειδή τέθηκαν υπόψη της Αρχής φαινόμενα διαφήμισης σχετικώς με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, μέσω φυλλαδίων, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικής προβολής και άλλων εκδηλώσεων σε δελτία Τύπου κ.α. με αναφορά σε ποσά παροχής υπηρεσιών Ι.Υ.Α.και επιστροφής σε περίπτωση αποτυχίας, για συμμετοχή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και διακρίσεις, σε παροχή μεσολαβητικών υπηρεσιών σε Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, σε πρόσκληση γονέων και παιδιών που έχουν αναπαραχθεί με Ι.Υ.Α. σε ανοικτές εορτές κ.ά.

Επειδή, παρόμοιες διαφημίσεις ή μέθοδοι πρόσκλησης δεν ανταποκρίνονται στον ηθικό – κοινωνικό και ευαίσθητο χαρακτήρα του θεσμού της Ι.Υ.Α., ανεξάρτητα από τον έλεγχο τους βάσει άλλων διατάξεων νόμου,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφήμιση σχετικά με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή μέχρι την έκδοση κανονιστικής απόφασης από την Αρχή  για κατάρτιση «Κώδικα Δεοντολογίας σχετικώς με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή».

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής και να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μ.Ι.Υ.Α. και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ