Οποιαδήποτε ανωμαλία που παρουσιάζεται στην γέννηση και είναι αποτέλεσμα κληρονομούμενων ή επίκτητων αίτιων