Είναι οι πυρήνες του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου στην φάση του αρχικά γονιμοποιημένου ωαρίου, που περιέχουν απλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων πριν την συγχώνευση τους σε έναν πυρήνα με διπλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων. Ένα γονιμοποιημένο ωάριο περιέχει δυο προπυρήνες.