Η μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου στις σάλπιγγες λαπαροσκοπικά.