Ο διαχωρισμός των σπερματοζωαρίων που έχουν Χ χρωμόσωμα από αυτά που έχουν Y χρωμόσωμα πριν την γονιμοποίηση.