Διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται στην ανάλυση του DNA.