• ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ  ΕΓΓΑΜΟΥ/ΑΓΑΜΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΒΙΟΨΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

 • ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

 • ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

  Έντυπο έγγραφης συναίνεσης για προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

 • ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

 • ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΔΟΤΗ/ΔΟΤΡΙΑ

 • Πρωτόκολλο Καταστροφής Γενετικού Υλικού

  Έντυπο πρωτοκόλλου για καταστροφή βιολογικού υλικού