• ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ  ΕΓΓΑΜΟΥ/ΑΓΑΜΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΒΙΟΨΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

 • ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

 • Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση

  Έντυπο έγγραφης συναίνεσης για προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

 • ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΔΟΤΗ/ΔΟΤΡΙΑ

 • Πρωτόκολλο Καταστροφής Γενετικού Υλικού

  Έντυπο πρωτοκόλλου για καταστροφή βιολογικού υλικού