ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α Ν 3305, η τεχνητή σπερματέγχυση αποτελεί μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το άρθρο 16 παρ. 1 Ν 3305/2005 ορίζει ότι οι μέθοδοι και οι συναφείς τεχνικές του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε ειδικά προς τούτο οργανωμένες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), οι οποίες λειτουργούν σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές ή άλλους φορείς. Οι Μ.Ι.Υ.Α. ιδρύονται και λειτουργούν με άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΠΔ 10/2016.

Ως εκ τούτου, η τεχνητή σπερματέγχυση ως μέθοδος Ι.Υ.Α. διενεργείται μόνο σε Μ.Ι.Υ.Α. που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΔ 10/2016 και όχι σε ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια ή Τράπεζες Κρυοσυντήρησης.