ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΙΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ουκρανία και κατανοώντας πλήρως τα σοβαρότατα προβλήματα που μαστίζουν αυτή την ώρα το γειτονικό μας κράτος, προβαίνει σε ανακοίνωση σχετικά με τη μεταφορά γεννητικού υλικού από την Ουκρανία.

Ακολουθεί η οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας από την Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3305/2005, για τη μεταφορά γεννητικού υλικού από την Ουκρανία, ή από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), όπου μεταφέρθηκε αναγκαστικά το γεννητικό υλικό από τη χώρα αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ E.A.I.Y.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

Διακίνηση Γενετικού Υλικού από την Ουκρανία στην Ελλάδα

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ουκρανία και κατανοώντας πλήρως τα σοβαρότατα προβλήματα που μαστίζουν αυτή την ώρα το γειτονικό μας κράτος, προβαίνει σε ανακοίνωση σχετικά με τη μεταφορά γεννητικού υλικού από την Ουκρανία, ή από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) όπου μεταφέρθηκε αναγκαστικά το γεννητικό υλικό από τη χώρα αυτή (για την οποία σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3305/2005 απαιτείται η άδεια της Αρχής). Κινούμενη σε πλαίσιο αλληλεγγύης, η ΕΑΙΥΑ ανακοινώνει την διαθεσιμότητα της χώρας μας για διακίνηση και φύλαξη του κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού που βρίσκεται αυτή την στιγμή σε δυσμενείς συνθήκες λόγω του πολέμου. Προσφάτως και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γαμέτες και έμβρυα από Ουκρανικές Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)/Τράπεζες Κρυοσυντήρησης (Τ.Κ.) μπορούν να μεταφέρονται συνοδευόμενα από τα απαραίτητα έγραφα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς γεννητικού υλικού από την Ουκρανία στην Ελλάδα ή από τρίτες χώρες όπου μεταφέρθηκε αναγκαστικά το γεννητικό υλικό από την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου και εντεύθεν, υποβάλλεται στην Αρχή μόνον αίτηση για τη διακίνηση, υπογεγραμμένη από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή /και τον επιστημονικό υπεύθυνο της Μ.Ι.Υ.Α./Τ.Κ., στην οποία αναφέρονται:

  1. Ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας των υποβοηθούμενων προσώπων

  2. Είδος και ποσότητα του γεννητικού υλικού που πρόκειται να μεταφερθεί

  3. Προέλευση του υλικού από υποβοηθούμενα πρόσωπα ή από δότες/ δότριες. Σε περίπτωση προέλευσης από δότη/ δότρια θα πρέπει να αναφέρεται η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης (Τ.Κ.) ή/ και η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), όπου λήφθηκε/ κρυοσυντηρήθηκε/ διατηρείται το υλικό.

  4. Τα στοιχεία της Μ.Υ.Ι.Α. προέλευσης

  5. Τα στοιχεία της Μ.Υ.Ι.Α. προορισμού

  6. Η υπεύθυνη εταιρεία διακίνησης του γεννητικού υλικού ή/και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Μ.Ι.Υ.Α./Τ.Κ. που θα συνοδεύσει το γεννητικό υλικό από την Μ.Ι.Υ.Α./Τ.Κ. της Ουκρανίας και θα το παραδώσει σε υπεύθυνη εταιρεία διακίνησης γεννητικού υλικού