Διευκρινιστικές οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού από συγγενή δότη/δότρια, καθώς και από επώνυμο/η δότη/δότρια γεννητικού υλικού, ο οποίος γνωρίζει τους λήπτες του γεννητικού υλικού πριν τη δωρεά του και η δωρεά γεννητικού υλικού γίνεται με αίτημα του/της δότη/τριας σε συγκεκριμένα συγγενικά ή τρίτα πρόσωπα.

Ειδικότερα, στην περίπτωση του συγγενή δότη/δότριας, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΙΥΑ αποφάσισε στην 10η Συνεδρίαση/09.03.2023 ότι η διάταξη «δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών είναι επιτρεπτή μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή» εφαρμόζεται σε εξ αίματος συγγενείς εκ πλαγίου του ιδίου φύλου. Εξαιρείται η περίπτωση, στην οποία χρησιμοποιείται για την γονιμοποίηση γαμέτης συγγενούς δότη και γαμέτης τρίτου δότη, οπότε μπορεί ο συγγενής εκ πλαγίου να είναι του ιδίου ή ετέρου φύλου (ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023).

Επίσης, κατόπιν απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΑΙΥΑ στην 25η Συνεδρίαση/15.06.2023, διευκρινίζεται ότι το τελευταίο εδάφιο του αρθρ. 1460 ΑΚ «Η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται στους τρίτους δότες ή στις τρίτες δότριες γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων» δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο επώνυμος/η δότης/δότρια γεννητικού υλικού γνωρίζει τους λήπτες του γεννητικού υλικού πριν τη δωρεά του και η δωρεά γεννητικού υλικού γίνεται με αίτημα του/της δότη/τριας σε συγκεκριμένα συγγενικά ή τρίτα πρόσωπα.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ