Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την προσαύξηση του ηλικιακού ορίου

του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.07.2022)

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 29η Συνεδρίαση στις 28.07.2022, αποφάσισε την έκδοση επικαιροποιημένης οδηγίας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας, από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, για την εφαρμογή μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε γυναίκα άνω των 50 ετών (50 έτη και 1 ημέρα) και μέχρι την ηλικία των πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α’ 142/21.07.2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την προσαύξηση του ηλικιακού ορίου

του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.07.2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α’ 142/21.07.2022), τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/27-01-2005) ως εξής: «Οι μέθοδοι Ι.Υ.Α. εφαρμόζονται σε ενήλικα πρόσωπα μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου. Σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής νοείται το πεντηκοστό τέταρτο έτος (54 έτη και 0 ημέρες). Σε γυναίκες ηλικίας πενήντα ετών και μίας ημέρας (50 έτη και 1 ημέρα) μέχρι πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) δύναται να εφαρμοσθεί μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο μετά από σχετική άδεια της Αρχής. Η εφαρμογή τους σε ανήλικα πρόσωπα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση λόγω σοβαρού νοσήματος που επισύρει κίνδυνο στειρότητας, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα τεκνοποίησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 7.».

Σε συνέχεια της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με την οποία, για την εφαρμογή μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε γυναίκα άνω των 50 ετών (50 έτη και 1 ημέρα) και μέχρι την ηλικία των πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) απαιτείται άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προς τούτο υποβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:

  • Αίτηση είτε απευθείας από τα ενδιαφερόμενα να υποβληθούν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρόσωπα, είτε μέσω Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής μετά από σχετική εξουσιοδότηση.

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου της γυναίκας που θα υποβληθεί σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

  • Γνωμάτευση γυναικολόγου ότι η εν λόγω γυναίκα δύναται: α) να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων και β) να κυοφορήσει.

  • Γνωμάτευση καρδιολόγου ή παθολόγου ότι με βάση την καρδιολογική εξέταση η εν λόγω γυναίκα δύναται: α) να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και β) να κυοφορήσει.

  • Γνωμάτευση ιατρού ότι με βάση την εκτίμηση των μαστών, η εν λόγω γυναίκα δύναται να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων.

  • Σε περίπτωση ύπαρξης ιστορικού άλλης νόσου, γνωμάτευση/εις ιατρού/ων αντίστοιχης ειδικότητας ότι η εν λόγω γυναίκα δύναται: α) να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων και β) να κυοφορήσει.

Η ως άνω άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εφ’ όσον χορηγηθεί, θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία εκδόσεώς της, και πάντα μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας και μηδέν ημέρες κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.

Στην περίπτωση που η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο με τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας, είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και 0 ημέρες, εμπίπτει στην ανωτέρω διάταξη και για την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας υποβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:

  • Αίτηση είτε απευθείας από τα ενδιαφερόμενα να υποβληθούν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρόσωπα, είτε μέσω Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής μετά από σχετική εξουσιοδότηση.
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο με τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας.
  • Αντίγραφο της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης άλλως ιατρική γνωμάτευση ότι η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο με τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει.

Υπενθυμίζουμε ότι όσες άδειες έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ισχύουν μέχρι το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας και μηδέν ημέρες της γυναίκας κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση άδειας από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δεν αίρει την ευθύνη του θεράποντος ιατρού για την εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε γυναίκα άνω των πενήντα ετών (50 έτη και 1 ημέρα). Η τελική απόφαση για την υποβολή γυναίκας άνω των πενήντα ετών σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μετά την χορηγηθείσα άδεια της Αρχής, επαφίεται στην κρίση του θεράποντος ιατρού σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Διευκρινίζεται ότι το ηλικιακό όριο της επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα είναι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας και μηδέν ημέρες κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς. Κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4958/2022 μέχρι 31.12.2022 δύναται να υποβληθούν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μετά από σχετική άδεια της Αρχής, το σύνολο των γυναικών που έχουν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν την ηλικία των πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) κατά τη διάρκεια του έτους 2022.

Υπενθυμίζουμε στις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ότι οφείλουν να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία και τα ιατρικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους Ι.Υ.Α. και την έκβαση των κυήσεων αυτών, τα οποία οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να ζητηθούν από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.