Η Ανεξάρτητη Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής συνέλεξε και παρουσίασε στο Συνέδριο της ESHRE στη Βαρκελώνη (1-4 Ιουλίου, 2018) τα στατιστικά δεδομένα των μονάδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα για το έτος 2015.  Τα δεδομένα αυτά συλλέχτηκαν σε εθελοντική βάση.

Αποτελέσματα εργασιών

Για το έτος 2015, 46 αδειοδοτημένες Μονάδες έστειλαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Ο συνολικός αριθμός των κύκλων υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ήταν 30,728, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,35% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά (2014). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότερες μονάδες έστειλαν δεδομένα. Ο αριθμός των νεογνών που γεννήθηκαν κατόπιν ART έφτασε τα 7,036.

Ετος Σύνολο Μονάδων Μονάδες που έδωσαν στοιχεία Κύκλοι Αύξηση κύκλων(%) Νεογνά κατόπιν ART
2014 46 44 28361 33.36 5854
2015 46 46 30728 8.35 7036

 

 Κύκλοι Θεραπείας

Το 2015, έγιναν 2872 φρέσκοι κύκλοι IVF (μείωση κατά 15% συγκριτικά με το 2014), 13922 νέοι κύκλοι ICSI (αύξηση 12%), 4127 κύκλοι με μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων (αύξηση 28%), 4768 κύκλοι με δωρεά ωαρίων (αύξηση 41%), 793 κύκλοι κατόπιν προεμφυτευτικού ελέγχου (αύξηση 64%) ενώ μείωση παρουσίασαν οι σπερματεγχύσεις είτε οι ομόλογες 3959 (μείωση 20%), είτε οι ετερόλογες 287 (μείωση 53%). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια υπερ-προσφορά μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς είναι γνωστό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η ανάγκη εφαρμογής ART φτάνει τους 1000 κύκλους ανά 1,000,000 κατοίκους το χρόνο στη χώρα το νούμερο αυτό προσεγγίζει τους 3500 κύκλους ανά 1,000,000 κατοίκους το χρόνο.

2013 2014 2015 2015/2014
IVF 2395 3359 2872 -15%
ICSI 9812 12404 13922 +12%
FER 2024 3216 4127 +28%
ED 2421 3372 4768 +41%
PGD 410 481 793 +64%
IUI-H 3710 4924 3959 -20%
IUI-D 495 605 287 -53%

 

 

Αποτελεσματικότητα μεθόδων

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων το ποσοστό κυήσεων ανά ωοληψία για το έτος 2015 ήταν για νέους κύκλους IVF 27,5% (μειωμένο κατά 3,7% συγκριτικά με το 2014), για νέους κύκλους ICSI 26.5% (μειωμένο 3,4%), για κύκλους με μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων 32,3% (μείωση 0,7%) και για δωρεά ωαρίων 55,1% (αύξηση 3,6%). Αν το ποσοστό κυήσεως αναχθεί ανά εμβρυομεταφορά έχουμε για την IVF 34,9%, για το ICSI 38,1%, για μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων 33,6% και για δωρεά ωαρίων 51,8%. Τα ποσοστά κυήσεων για ομόλογες σπερματεγχύσεις ήταν 15,2% (16,6% για γυναίκες με ηλικία < 40 χρ. και 7,8% για γυναίκες με ηλικία > 40 χρ.) και για ετερόλογη σπερματέγχυση 25,1% (28,1% για γυναίκες < 40 χρ. και 14,3% για γυναίκες > 40 χρ.)

Ποσοστό/ανα αναρρόφηση 2015 2015 vs 2014 Ποσοστό/ανά μεταφορά 2015
IVF 27.5 -3.7 34.9
ICSI 26.5 -3.4 38.1
FER 32.3 -0.7 33.6
ED 55.1  3.6 51.8

 

Ομόλογη(IUI-H)& ετερόλογη(IUI-D)σπερματέγχυση 2015  

Κύκλοι

 

Κυήσεις

 

%

IUI-H<40 3322 552 16.6
IUI-H>40 637 50 7.8
Σύνολο 3959 602 15.2
IUI-D<40 224 63 28.1
IUI-D>40 63 9 14.3
Σύνολο 287 72 25.1

 

Ασφάλεια-επιπλοκές

Αναφορικά με την ασφάλεια ελάχιστες σοβαρές επιπλοκές από την εφαρμογή των μεθόδων ART αναφέρθηκαν. Είχαμε 13 περιπτώσεις συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, 17 αιμορραγίες, 2 φλεγμονές, κανένα θάνατο, ενώ έγιναν 21 μειώσεις εμβρύων λόγω πολύδυμης κύησης.

n
Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών 13
Αιμορραγία 17
Φλεγμονή 2
Θάνατος ασθενούς 0
Μειώσεις εμβρύων 21

 

Η κατανομή μεταξύ IVF/ICSI είναι περίπου 1/4 και παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείται μία μείωση του αριθμού των μεταφερόμενων εμβρύων. Περισσότεροι κύκλοι γίνονται με μεταφορά ενός και δύο εμβρύων ενώ οι κύκλοι με μεταφορά τριών ή περισσοτέρων εμβρύων μειώνονται. Ως αποτέλεσμα αυτού ο αριθμός των τριδύμων κυήσεων κατόπιν ART μειώνεται και από 1,3% το 2013, έφτασε το 2015 στο 0,7%.

 

Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

             Αριστείδης Αντσακλής MD,PhD,FRCOG(Hon)

             Καθηγητής Μαιευτικής γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών