ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2962 Β / 29-08-2017) ( ΦΕΚ 3170 Β / 12-09-20172562 Β / 26-6-2020 3679 Β / 3-9-2020(ΦΕΚ 4967Β / 22-9-2022)

Αναστολή λειτουργίας 6 μηνών ως διοικητική κύρωση δυνάμει της υπ’αριθμ. 3453 Αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΑΙΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5466 / 14.9.2023)