ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ. 

Oριστική ανάκληση των αδειών λειτουργίας της Μονάδας ως διοικητική κύρωση ( ΦΕΚ B’ 3067/29.05.2024).