Στη συνεδρίαση της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ της 15.11.2018 αποφασίστηκε ότι δεν απαιτείται η άδεια της Αρχής για τη διακίνηση γεννητικού υλικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από και προς Μονάδες της Ελλάδας και χωρών της ΕΕ, που διαθέτουν άδεια και ευρωπαϊκό κωδικό.

 

Στο εξής οι ΜΥΙΑ έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν στην ΕΑΙΥΑ κάθε τρίμηνο κατάσταση με τις μετακινήσεις που έχουν λάβει χώρα εντός ΕΕ σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με ένδειξη α) των εμπλεκόμενων Μονάδων και του ευρωπαϊκού κωδικού της καθεμιάς β) του είδους και της ποσότητας του υλικού που μετακινήθηκε γ) των υποβοηθούμενων προσώπων που αφορούσε το υλικό με αναγραφή μόνο των αρχικών του ονόματος και του επωνύμου τους και της ημερομηνίας γέννησής τους.

 

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση το ζήτημα του επιτρεπτού της μετακίνησης υλικού από και προς χώρες εκτός ΕΕ, ώστε να πληρούνται με ασφάλεια οι όροι του νόμου (άρθρο 14 § 2 ν. 3305/2005). Επομένως η Αρχή δεν πρόκειται για ένα διάστημα και ωσότου το θέμα επιλυθεί να παράσχει άδεια για αυτές τις μετακινήσεις. Οι Μονάδες παρακαλούνται να μη στέλνουν αιτήματα μετακίνησης από και προς χώρες εκτός ΕΕ, μέχρι να ανακοινωθούν από την Αρχή τα νέα κριτήρια αδειοδότησης για αυτές τις περιπτώσεις.