Διευκρινιστική οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την καταχώρηση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο ‘‘Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ’’

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να καταχωρείτε στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ» τους δότες και τις δότριες γεννητικού υλικού κατά την αρχική (πρώτη) επίσκεψή τους στην ΜΙΥΑ ή την ΤΚ (άρθρ. 16 παρ. 6 και άρθρ. 17 παρ. 7 Ν. 3305/2005, υπ’ αριθμ. 1705/11.08.2022 απόφαση ΕΑΙΥΑ, ΦΕΚ 5310/Β/14.10.2022). Ήτοι, ο/η υποψήφιος δότης/δότρια γεννητικού υλικού καταχωρείται κατά την αρχική επίσκεψη στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ», ακόμη και αν τελικά δεν προχωρήσει στη δωρεά γεννητικού υλικού για οποιοδήποτε λόγο.

Σε συνέχεια αποφάσεως του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την 15η Συνεδρίαση/06.04.2022, σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να καταχωρείτε στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ» τις τρέχουσες επισκέψεις δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού καθώς και τις τρέχουσες χρήσεις αυτού εντός επτά (7) ημερών από την πραγματοποίησή τους.

Επίσης, πρέπει να καταχωρείτε το αποτέλεσμα κάθε εμβρυομεταφοράς εντός είκοσι ημερών (20) από την διενέργειά της και το αποτέλεσμα κάθε εγκυμοσύνης εντός σαράντα (40) εβδομάδων από την διαπίστωσή της. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκκρεμείς καταχωρήσεις αποτελεσμάτων εμβρυομεταφοράς και εγκυμοσύνης από τις αντίστοιχες αναφορές της καρτέλας «Στατιστικές Αναφορές».

Τέλος, οφείλετε να ελέγχετε τον δότη/δότρια στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ» και να λαμβάνετε στιγμιότυπο οθόνης της πρώτης καρτέλας «Προβολή Δότη/Δόρτιας»: α)πριν την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής στη δότρια, β)πριν την διενέργεια λήψης του γεννητικού υλικού από τον συγκεκριμένο δότη/δότρια, και γ) πριν την οποιαδήποτε χρήση αυτού (π.χ. γονιμοποίηση ωαρίου, εμβρυομεταφορά, σπερματέγχυση). Το στιγμιότυπο οθόνης, το αποθηκεύετε στον ιατρικό φάκελο του υποβοηθούμενου προσώπου.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το μήνυμα «Για να προχωρήσετε με τον συγκεκριμένο δότη/δότρια πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΕΑΙΥΑ» οφείλετε πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε πράξη να επικοινωνείτε με την Εθνική Αρχή για την υποβολή αιτήματος λήψης ή χρήσης γεννητικού υλικού.

Για παράδειγμα, όταν υποβάλετε αίτημα χρήσης (εμβρυομεταφοράς) γονιμοποιημένου γεννητικού υλικού, οφείλετε να αποστέλλετε στην Εθνική Αρχή: α) πλήρως συμπληρωμένη αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, και β) στιγμιότυπο οθόνης από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ» από την ημέρα γονιμοποίησης του γεννητικού υλικού.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

Διαβάστε το PDF εδώ