Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την παρένθετη μητρότητα

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Έχοντας υπόψη:

 1. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Το εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου20 του ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. καταρτίζει τον ειδικό κώδικα δεοντολογίας για τα θέματα που σχετίζονται με την Ι.Υ.Α. και ελέγχει την τήρηση του.
 3. Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (ν. 2619/1998 – Α΄ 132).
 4. Την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3305/2005.
 5. Την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο με απόφαση της Αρχής ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου, όπως ζητήματα σχετικά με την προσφυγή σε παρένθετη μητέρα, ήτοι τον τρόπο και τη διαδικασία ανεύρεσης παρένθετης μητέρας από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
 6. Την απόφαση της 5ης/10.02.2022,  Συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγή.
 7. Την απόφαση της 11ης/24.03.2022 Συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 8. Την απόφαση της 27ης/15.07.2022 Συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 9. Την απόφαση της 32ης/25.08.2022 Συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα
1. Προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα ορίζονται: 1) Ηλικία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών και μέχρι πενήντα τεσσάρων (54) ετών. Για τις γυναίκες ηλικίας 50 ετών και μίας ημέρας μέχρι 54 ετών και 0 ημέρες απαιτείται κατ’ εξαίρεση σχετική άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2) Να μην έχει υποβληθεί σε περισσότερες από δύο καισαρικές τομές.
2. Δεν υφίσταται χρονικός ή ποσοτικός περιορισμός ως προς τον αριθμό των εμβρυομεταφορών στις οποίες πρόκειται να υποβληθεί η υποψήφια κυοφόρος με την ίδια ή διαφορετική δικαστική απόφαση.
3. Για την απόδειξη της από το άρθρο 8 του ν. 3089/2002 προβλεπόμενης κατοικίας, ήτοι του κέντρου των βιοτικών σχέσεων, ή της προσωρινής διαμονής της αιτούσας ή εκείνης που θα κυοφορήσει το τέκνο, αρκεί οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου μέρους.

Άρθρο 2
Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεων στην περίπτωση παρένθετης μητρότητας.
1. Στη γυναίκα που κυοφορεί και γεννά για λογαριασμό άλλης καταβάλλονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και την λοχεία εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα της. Το ύψος του καταβλητέου ποσού προκύπτει από τις αποδείξεις, που έχουν εκδοθεί κατά τον προβλεπόμενο από τη φορολογική νομοθεσία τύπο. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται μόνο αν έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη δικαστική άδεια.
2. Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης καταβάλλεται αποζημίωση για αποχή από την εργασία της, αναγκαία για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Αν η κυοφόρος γυναίκα εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αποζημίωση οφείλεται μόνο αν κατά τη διάρκεια της ως άνω αποχής από την εργασία της δεν της καταβλήθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, μισθός ή ημερομίσθια. Το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση της κυοφόρου γυναίκας, στην οποία προσδιορίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία και η απώλεια εισοδήματος. Αν η κυοφόρος είναι άνεργη, το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει την αμοιβή που με βάση την επαγγελματική κατάρτισή της θα εισέπραττε, αν εργαζόταν. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο αν έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο δικαστική άδεια.
3. Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης καταβάλλεται αποζημίωση για σωματική καταπόνηση ύψους 10.000 ευρώ για μονήρη κύηση και 15.000 ευρώ για πολύδυμη κύηση. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο αν έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο δικαστική άδεια.
4. Κατ’ αναλογική εφαρμογή του εδαφίου γ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3305/2005, όπως ισχύει, για την ανεύρεση δοτών γεννητικού υλικού και την καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως σε αυτούς, τα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο μέσω παρένθετης μητρότητας δύναται να προσφεύγουν στις ΜΙΥΑ για την ανεύρευση κυοφόρου. Επίσης, αναλόγως,  η καταβολή των δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές δαπάνες, οι δαπάνες για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι αμοιβές των γιατρών, οι δαπάνες για την παρακολούθηση της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη) καθώς και των αποζημιώσεων δύναται να γίνεται προς την κυοφόρο από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τα πρόσωπα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο μέσω της παρένθετης μητρότητας, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.

Άρθρο 3
Δημόσια προβολή μεθόδου παρένθετης μητρότητας
Επιτρέπεται σε ιατρούς και άλλα πρόσωπα που μετέχουν στην παροχή υπηρεσίας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς και σε Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης  η δημόσια προβολή της παροχής υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για την μέθοδο της παρένθετης μητρότητας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
1. Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
2. Καταργούνται τα άρθρα 2 και 4 της υπ΄ αριθμ. 36/2008 απόφασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Β’ 670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Tροποποίηση του άρθρου 1 και κατάργηση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 36/2008 απόφασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Β’ 670)
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (ν. 2619/1998 – Α΄ 132).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17).
3. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Την υπ’ αρ. 7ης/24.02.2022 απόφαση της Συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε

Την τροποποίηση του άρθρου 1 και κατάργηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 36/2008 ΕΑΙΥΑ ΦΕΚ 670/Β/16.04.2008 αποφάσεως ως εξής:
Άρθρο 1: «Στον δότη και στη δότρια γαμετών καταβάλλονται οι ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες, πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών καθώς και οι δαπάνες  που διενεργούνται εντός της ελληνικής επικράτειας για μετακίνηση και διαμονή. Επίσης, στον δότη και στην δότρια γαμετών καταβάλλεται αποζημίωση για βιολογική καταπόνηση. Στον δότη και στην δότρια γαμετών καταβάλλεται επίσης αποζημίωση για αποχή από την εργασία τους που οφείλεται στην προετοιμασία για την λήψη γαμετών. Το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του δότη ή της δότριας. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι ημέρες αποχής από την εργασία και η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους ή το ποσό που περικόπηκε από την αμοιβή του εργαζόμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το συνολικό ποσό αποζημίωσης κατά τα ανωτέρω για το δότη σπέρματος δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο από το ποσό των 400,00 ευρώ και ανώτερο από το ποσό των 700,00 ευρώ. Αντίστοιχα το συνολικό ποσό αποζημίωσης κατά τα ανωτέρω για την δότρια ωαρίων δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο από το ποσό των 2.200,00 ευρώ και ανώτερο από το ποσό των 3.000,00, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για βιολογική καταπόνηση, η οποία ορίζεται στο ποσό των 1.700,00 ευρώ».
Άρθρο 3: καταργείται

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 5524/B/26.10.22