Προσθήκη στο έντυπο συναίνεσης υποβολής σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου δότη/δότριας.

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην 51η Συνεδρίαση/07.12.2023 αποφάσισε οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπως συμπεριλάβουν στο έντυπο συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου δότη/δότριας το εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρ. 9, Ν. 3305/2005 ‘‘Τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός αν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη’’.

Οι υπογράφοντες ενημερώθηκαν και επομένως γνωρίζουν ότι το γεννητικό υλικό του δότη ή της δότριας που επιθυμούν να κρυοσυντηρήσουν και να χρησιμοποιήσουν είναι πιθανόν να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ή τα προκύψαντα από αυτό έμβρυα να μην επιτρέπεται να εμφυτευθούν, αν ο αριθμός των τέκνων που θα προκύψουν εν τω μεταξύ από το υλικό του ίδιου δότη, με βάση το Μητρώο Δοτών/Δοτριών της ΕΑΙΥΑ, υπερβεί τον αριθμό των 10, και συναινούν σε αυτό.»

Η ως άνω απόφαση έχει άμεση εφαρμογή και σε κάθε περίπτωση οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παρακαλούνται να συμμορφωθούν το αργότερο έως 01-01-2024.

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ