Σε κάθε Συνεδρίαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα εξετάζονται αιτήματα χορήγησης άδειας διενέργειας προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης πλήρως τεκμηριωμένα που έχουν κατατεθεί στην Αρχή μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα προ της πραγματοποίησης της οικείας Συνεδρίασης.