Ο γαμέτης που παράγεται από τις γυναίκες σε κάθε μηνιαίο κύκλο της.