Ο γαμέτης (το ώριμο γενετικό κύτταρο) που παράγεται από τον άνδρα.