Είναι ένας λεπτός σωλήνας που εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ μήτρας (ενδομήτριας κοιλότητας ) και κοιλίας ( περιτοναϊκή κοιλότητα). Μέσα στην σάλπιγγα μεταφέρονται τα σπερματοζωάρια και το ωάριο και μετά την γονιμοποίηση το έμβρυο. Είναι απαραίτητη η λειτουργία της για την φυσική γονιμοποίηση.