Η παραγωγή δύο ή περισσοτέρων γενετικά όμοιων ατόμων.