Το κύτταρο που σχηματίζεται σαν αποτέλεσμα της γονιμοποίησης.
Ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγώτη (ZIFT): η μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου στις σάλπιγγες λαπαροσκοπικά.