Η μέθοδος κατά τη οποία το σπέρμα και τα ωάρια από την ωοληψία εκκολάπτονται μέσα σε ένα δοχείο που τοποθετείται στον κόλπο της γυναίκας ώστε να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Προσομοιάζει με τις συνθήκες ενδοσωματικής γονιμοποίησης.