Η βασική ομάδα γονιδίων στα χρωμοσώματα κάθε κυττάρου.