Η κληρονομήσιμη μονάδα που εμπεριέχει μια συγκεκριμένη γενετική πληροφορία . Πρόκειται για μια αλληλουχία βάσεων DNA. Καθένας κληρονομεί δύο αντίγραφα από κάθε γονίδιο.