Ανακοίνωση 14 -12-2023

Προσθήκη στο έντυπο συναίνεσης υποβολής σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου δότη/δότριας.   Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην 51η Συνεδρίαση/07.12.2023 αποφάσισε οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπως συμπεριλάβουν στο έντυπο συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου…