Σε σχέση με τη μεταφορά γεννητικού υλικού από/προς χώρες εκτός Ε.Ε., για την οποία σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3305/2005 απαιτείται η άδεια της Αρχής, προς τούτο υποβάλλονται:

Αίτηση άδειας της Αρχής για τη διακίνηση, υπογεγραμμένη από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που θα υποβληθούν σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στην οποία αναφέρονται:

  1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
  2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ
  3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΑΠΟ ΔΟΤΕΣ/ ΔΟΤΡΙΕΣ. Σε περίπτωση προέλευσης από δότη/ δότρια θα πρέπει να αναφέρεται η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης (Τ.Κ.) ή/ και η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), όπου λήφθηκε/ κρυοσυντηρήθηκε/ διατηρείται το υλικό.
  4. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ.Υ.Ι.Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
  5. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ.Υ.Ι.Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Επιπλέον πρέπει να προσκομίζονται:

  1. Έγγραφο της Μ.Υ.Ι.Α. προέλευσης, στο οποίο αναφέρεται η υπεύθυνη εταιρεία διακίνησης του γεννητικού υλικού
  2. Αρ. άδειας της ελληνικής Μ.Υ.Ι.Α. προέλευσης/προορισμού
  3. Από την Μ.Υ.Ι.Α./ Τ.Κ. προέλευσης.προορισμού του εξωτερικού:

Α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας με επικυρωμένη μετάφρασή της (ανάλογα με την ισχύουσα σε κάθε κράτος νομοθεσία, για τις επίσημες πιστοποιήσεις αντιγράφων και μεταφράσεων)

Β) Βεβαίωση (με επικυρωμένη μετάφρασή της) από την εποπτεύουσα Αρχή του κράτους της αλλοδαπής ότι επιτρέπεται η διακίνηση υλικού από και προς ξένες χώρες. Αν δεν υπάρχει εποπτεύουσα Αρχή του κράτους της αλλοδαπής, βεβαίωση του αρμόδιου υπουργείου ότι δεν υπάρχει εποπτεύουσα Αρχή και επιτρέπεται η διακίνηση υλικού από και προς ξένες χώρες.

Γ) Βεβαίωση/ γνωμοδότηση από την εποπτεύουσα Αρχή του κράτους της αλλοδαπής Μ.Υ.Ι.Α./ Τ.Κ. ή αν δεν υπάρχει τέτοια Αρχή από το αρμόδιο υπουργείο ή από δικηγόρο, όπου εκτίθεται το νομοθετικό πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο κράτοςαυτό

Δ) Πιστοποίηση ISO της Μ.Υ.Ι.Α./Τ.Κ.