Η ανεξάρτητη Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής συνέλεξε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης για το έτος 2013, από 41 σε σύνολο 44 κέντρων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που λειτουργούν. Η συλλογή των δεδομένων ήταν υποχρεωτική. Καθώς δεν υπάρχει ακόμα σύστημα αυτόματης καταγραφής κάθε περιστατικού στην Αρχή τα στοιχεία που εκθέτονται είναι αυτά τα οποία απέστειλαν οι μονάδες στην Αρχή.

Σύμφωνα με αυτά για το έτος 2013, το συνολικό ποσοστό κλινικών κυήσεων έφτασε το 32,2%. Υπήρχαν 12207 νέοι κύκλοι. Από αυτούς 2395 IVF και 9812 ICSI νέοι κύκλοι. Η αναλογία μεταξύ IVF/ICSI ήταν 1/3. Σε αυτούς τους νέους κύκλους το ποσοστό κλινικών κυήσεων ανεξάρτητα της μεθόδου που εφαρμόστηκε ήταν 30%. Το ίδιο ποσοστό σε περίπτωση κατάψυξης ήταν 35% και σε κύκλους με δωρεά ωαρίων έφτασε το 54%.

Η μεγάλη πλειονότητα των γυναικών που υπεβλήθησαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση ήταν άνω των 35 ετών. Γίνεται μεταφορά 2-3 εμβρύων στη μεγάλη πλειονότητα των κύκλων. Για το έτος 2013 υπήρχαν 31 τρίδυμες κυήσεις (0,48%) και 408 (6,4%) δίδυμες κυήσεις. Ο αριθμός των περιπτώσεων όπου έγινε μείωση αναφέρθηκε ότι ήταν 25.

Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές επιπλοκές. Υπήρχαν 38 περιπτώσεις συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών και 13 αιμορραγίες κατόπιν ωοληψίας.

Σχετικά με τους κύκλους σπερματεγχύσεων για το έτος 2013, έγιναν 3710 ομόλογοι κύκλοι και 495 με δότη σπέρματος. Σημειώθηκαν 528 κυήσεις στους ομόλογους κύκλους με ποσοστό κυήσεως 14,2% και 107 κυήσεις σε περίπτωση ετερόλογης σπερματέγχυσης με ποσοστό κυήσεως 21,6%. Από τις σπερματεγχύσεις αναφέρθηκε η περίπτωση μιας τριδύμου και 35 διδύμων κυήσεων.