Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2431/23.06.2023 διευκρινιστικής οδηγίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού.

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού από συγγενή δότη/δότρια.

Ειδικότερα, στην περίπτωση του συγγενή δότη/δότριας, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΙΥΑ αποφάσισε στην 10η Συνεδρίαση/09.03.2023 ότι η διάταξη «δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών είναι επιτρεπτή μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή» εφαρμόζεται σε εξ αίματος συγγενείς εκ πλαγίου του ιδίου φύλου. Εξαιρείται η περίπτωση, στην οποία χρησιμοποιείται για την γονιμοποίηση γαμέτης συγγενούς δότη και γαμέτης τρίτου δότη, οπότε μπορεί ο συγγενής εκ πλαγίου να είναι του ιδίου ή ετέρου φύλου (ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023).

Επίσης, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΙΥΑ στην 8η Συνεδρίαση/22.02.2024 αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2431/23.06.2023 οδηγίας και διευκρινίζει ότι από τη συνδυασμένη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1460 ΑΚ που ορίζει ότι «Η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται στους τρίτους δότες ή στις τρίτες δότριες γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων» και του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1455 ΑΚ που ορίζει ότι «Δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών είναι επιτρεπτή μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή», συνάγεται ότι η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του επιτρέπεται να γνωστοποιείται στους τρίτους δότες ή στις τρίτες δότριες γεννητικού υλικού, μόνο στις περιπτώσεις επιτρεπτής κατά τα προαναφερόμενα δωρεάς γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών.

Επομένως, δεν επιτρέπεται η δωρεά γεννητικού υλικού από επώνυμο δότη/δότρια γνωστό  σε συγκεκριμένο τρίτο πρόσωπο-λήπτη, εκτός αν πρόκειται για συγγενή κατά τα προαναφερόμενα.

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ