Διενέργεια Ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας

Λόγω σχετικών ερωτημάτων που δέχθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας, η Αρχή ενημερώνει τις ΜΙΥΑ ότι εξακολουθεί να ισχύει η από 07.05.2020 Οδηγία της ΕΑΙΥΑ για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19».

Ως εκ τούτου κατά τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (με ή χωρίς ωοθηκική διέγερση) ο έλεγχος  του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος της γυναίκας με μοριακό-PCR τεστ είναι υποχρεωτικός πριν την τελική πυροδότηση με χοριακή γοναδοτροφίνη (ή ανάλογη ουσία) ή περί την αυτόματη αιχμή LH, εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει ωοληψία υπό αναισθησία, ώστε η ωοληψία να ακυρωθεί σε  περίπτωση θετικού αποτελέσματος.