Στην Ελλάδα, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής υψηλού επιπέδου και το σχετικό φιλελεύθερο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζουν στα ζευγάρια και στις γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν υπηρεσίες ασφαλείς, αξιόπιστες και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης πολιτών από πολλές χώρες του κόσμου που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν με μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε πριν από αρκετά χρόνια (Ν. 3089/2002 και Ν. 3305/2005), με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία του να έχει ξεπεραστεί, καθώς δεν συνάδει με νέες επιστημονικές τεχνικές, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά σήμερα αποτελούν καθιερωμένες πρακτικές (πχ υαλοποίηση). Εξάλλου, αποσπασματικές νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα διασπούν την ενότητα του συστήματος της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εντείνουν την περιπλοκότητα και τις δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου.

Σκοπός της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι η διασφάλιση της υγείας των πολιτών και η συνδρομή στο έργο των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που λειτουργούν όπως ορίζει το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Αρμοδιότητα της Αρχής, μεταξύ άλλων, είναι να εισηγείται προς το Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση των σχετικών με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή διατάξεων.

 

Ως έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή κάλεσε επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε θέματα όπως

  • Τροποποίηση του Π.Δ. 10/2016.
  • Παράταση – κατάργηση της ανώτατης χρονικής διάρκειας κρυοσυντήρησης (αρ. 7 παρ. 3 Ν. 3305/2005).
  • Παράταση – κατάργηση ανώτατου ηλικιακού ορίου υποβολής σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (αρ. 4 παρ. 1 Ν. 3305/2005).
  • Τροποποίηση Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
  • Τροποποίηση σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο σε ειδικό εργαστήριο, προορισμένο αποκλειστικά για την υποβολή σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή οροθετικών προσώπων.
  • Ανωνυμία δότη-δότριας
  • Πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων θεραπειών

 

Στις 12/9/2019 παρευρέθηκαν στα γραφεία της Αρχής εκπρόσωποι από το Δ.Σ. της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ), το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α), το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας, το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και το Δ.Σ  του Συνδέσμου Ιατρών Γενετιστών Ελλάδας, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα ανωτέρω θέματα, καθώς και για άλλα ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία και είχαν γόνιμη συζήτηση με την Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής.

Η διαβούλευση θα συνεχιστεί με πρόσκληση εκπροσώπων των αδειοδοτημένων Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.