Νέα ανακοίνωση της Αρχής σχετικά με την αντιμετώπιση του ανώτατου ορίου ηλικίας των 50 ετών ενόψει των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας

 

Η Αρχή στη συνεδρίαση της 9.4.2020 αποφάσισε να υιοθετήσει την ερμηνεία σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας των 50 ετών για την υποβοηθούμενη γυναίκα συνιστά προθεσμία που αναστέλλεται για όσο διάστημα οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αποτρέπουν την επιχείρηση εμβρυομεταφοράς λόγω της πανδημίας. Στη συνεδρίαση της 30.09.2020 η Αρχή αποφάσισε ότι, επειδή πλέον οι Μονάδες λειτουργούν με ασφάλεια και είναι δυνατή η πραγματοποίηση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της εμβρυομεταφοράς, δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι ανωτέρας βίας αναστολής της προθεσμίας του άρθρου 4 του νόμου 3305/2005.  Η απόφαση αυτή ισχύει από 14.10.2020.