Με τη δημοσίευση του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α’ 204/22-10-2020), ιδρύθηκε νέα Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με διαφορετική δομή και νομική μορφή. Η στελέχωση/συγκρότηση των δύο οργάνων της νέας Αρχής θα γίνει εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Η ίδρυση της νέας διοικητικής υπηρεσίας, όπως την χαρακτηρίζει ο νόμος, συνεπάγεται την κατάργηση του μέχρι τώρα υφισταμένου οργάνου, δηλαδή της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που λειτουργούσε ως τώρα. Ανεξάρτητα από τη στελέχωση/συγκρότηση των δύο νέων οργάνων της Αρχής που προβλέπει ο Ν. 4737/2020, αυτή έχει ήδη ιδρυθεί με ταυτόχρονη κατάργηση της προηγούμενης Αρχής.

Μετά την κατάργηση, κατά τα ανωτέρω, της Αρχής και μέχρι τη συγκρότηση της νέας Αρχής σε σώμα, με δεδομένο ότι ο νόμος 4737/2020 δεν έχει μεταβατικές διατάξεις,  δεν υφίσταται επί του παρόντος φορέας για τη λήψη και επεξεργασία των πολυάριθμων αιτημάτων των διοικουμένων που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής.