Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής λαμβάνοντας υπόψη ενδείξεις παραπλανητικής διαφήμισης Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και μετά από παροχή διευκρινήσεων και εξηγήσεων από την πλευρά της Μονάδας, επέβαλε την απόσυρσή της.
Κατόπιν αυτού η εν λόγω διαφήμιση απεσύρθη.