Διενέργεια Ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας

Λόγω σχετικών ερωτημάτων που δέχθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.04.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/29.04.2023), η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενημερώνει τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ότι  κατά τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (με ή χωρίς ωοθηκική διέγερση) διενεργείται έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) α) πριν την τελική πυροδότηση με χοριακή γοναδοτροφίνη (ή ανάλογη ουσία) ή περί την αυτόματη αιχμή LH και β) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ωοληψία, ώστε η ωοληψία να ακυρωθεί σε  περίπτωση θετικού αποτελέσματος.