Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 18 του Ν. 3305/2005 και του αρθρ. 1 παρ. 5 του π.δ. 10/2016, οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υποχρεούνται να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Αρχή για οποιοδήποτε εξαιρετικό συμβάν, το οποίο προκύπτει κατά τη λειτουργία τους ή κατά την εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α. είτε κατά τη διακίνηση ανθρώπινου γεννητικού υλικού, γονιμοποιημένων ωαρίων και των βιολογικών συστατικών ή παραγώγων τους.

Ως εξαιρετικό συμβάν θεωρείται κάθε ασυνήθιστο ή ιδιαίτερα σοβαρό σύμβαμα που λαμβάνει χώρα από την έναρξη μιας διαδικασίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση ξένου γεννητικού υλικού ή/και παρένθετης μητέρας μέχρι και 40 μέρες μετά τον τοκετό. Επί ομόλογης γονιμοποίησης το κρίσιμο διάστημα εμφάνισης του προς γνωστοποίηση συμβάντος ολοκληρώνεται με την εμβρυομεταφορά.

Σύντομα η Αρχή θα ανακοινώσει ενδεικτικό κατάλογο εξαιρετικών συμβάντων, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.