Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.