H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι καθηγήτρια στη  Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, και δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έλαβε από το Πανεπιστήμιο PARIS II (Université de Droit, d’Économie et de Sciences Sociales) το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών DEA (Diplôme d’études approfondies) εσωτερικού δημοσίου δικαίου (droit public interne)  και το DEA κοινοτικού δικαίου (droit communautaire). Στις 14 Οκτωβρίου 1994 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου PARIS II με τον βαθμό Très honorable avec félicitations, για τη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε υπό την εποπτεία του καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα: Les recours administratifs obligatoires. Étude comparée des droits allemand et français (Οι υποχρεωτικές διοικητικές προσφυγές. Συγκριτική μελέτη του γερμανικού και του γαλλικού δικαίου). Η διατριβή δημοσιεύθηκε στον εκδοτικό οίκο LGDJ, στη σειρά Bibliothèque de Droit Public (t. 180).

Από την 1η Ιανουαρίου 1992 έως την 15η Οκτωβρίου 2001 εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και ικανοποιητικά την Ολλανδική γλώσσα.

Διορίσθηκε σε θέση Λέκτορα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, με την υπ’ αριθ. Α΄ 12531/28.5.2001 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 209/21.9.2001 τ. ΝΠΔΔ), εξελίχθηκε και διορίστηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή με την υπ’ αριθμ. Α΄ 11332/16-10-2006 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 389/8-11-2006 τ. Γ΄) και σε θέση αναπληρωτή καθηγητή με την υπ’αριθμ. 12764/12-2-2013 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 325/15-3-2013 τ. Γ΄). Εξελίχθηκε στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή στις 4 Ιουλίου 2017 και διορίστηκε με την υπ’αριθ. 28700/21-9-2017 πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ (ΦΕΚ 1123/9-11-2017 τ. Γ΄).

Διδάσκει, σε προπτυχιακό επίπεδο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (Β΄ εξάμηνο), Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο (Ε΄εξάμηνο) και Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου (Ζ΄εξάμηνο) και, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Γ΄εξάμηνο του ΠΜΣ (Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης) το μάθημα «Διοικητικό Δίκαιο» καθώς και στο Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδων το μάθημα Droit européen de l’environnement. Είναι επιβλέπουσα καθηγήτρια πέντε διδακτορικών διατριβών εκ των οποίων η μία σε καθεστώς cotutelle (Université de Lorraine).

Δίδαξε, ως επισκέπτης καθηγητής (professeur invité), στα Πανεπιστήμια PARIS II και PARIS I, διοικητικό δίκαιο και διοικητικό οικονομικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master 2) και, στο Πανεπιστήμιο Montpellier I, διοικητικό δίκαιο σε προπτυχιακό επίπεδο.

Επισκέπτρια-ερευνήτρια στο γαλλικό Conseil d’Etat, 10. Sous-section de la Section du Contentieux (1.10-30.11/2010) και στο Institut Cujas (Universität Paris II) (1.12.2010- 28.2.2011).

Επισκέπτρια-ερευνήτρια στο Institut für Deutsches und Europäisches Verwaltungsrecht (Juristische Fakultät der Universität Heidelberg) (1.10.2014-31.12.2014 και 1-30.6.2018)

Έχει συγγράψει επτά μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών (150) σε πολλά πεδία του διοικητικού δικαίου, στην ελληνική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Αναφορές στο έργο της υπάρχουν σε μονογραφίες και μελέτες στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις διαφόρων φορέων, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Εθνική Σχολή Δικαστών, η Εταιρία Διοικητικών Μελετών, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Από την 1η Ιουλίου 2008, είναι μέλος της τριμελούς δευτεροβάθμιας επιτροπής προσφυγών (Commission des Recours/Appeals Board) του Institut Universitaire Européen de Florence, με εξαετή, ανανεώσιμη θητεία. Η θητεία της ανανεώθηκε την 1η Ιουλίου 2014.

Από τον Δεκέμβριο του 2009 είναι μέλος της Νομικής Επιτροπής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τον Σεπτέμβριο 2017 Αντιπρόεδρος. Συμμετείχε σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Από τον Νοέμβριο του 2015 είναι μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (επανεκλογή τον Οκτώβριο του 2017). Eπίσης είναι από το 2015 μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Ενώσεως Ελλήνων Συνταγματολόγων, της Αssociation Française pour la Recherche en Droit Administratif, της Societas Juris Publici Europaei (SIPE), της Société de Législation Comparée και ταμίας της συσταθείσας τον Ιανουάριο του 2008 Ελληνικής Εταιρίας Πολεοδομικού και Χωροταξικού Δικαίου (EEΔιΠοΧ). Από τον Απρίλιο του 2014 είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Διοικητικών Μελετών.

Περισσότερα βλ. www.prevedourou.gr και www.law.auth.gr