Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.