Ομ. Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής ΑΠΘ (2002), Υφηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ (1972), Αντεπ. Μέλος Ακαδημίας Αθηνών (1998), Επίτιμος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών (2008), Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 Ν. 3898/2010 (2011), Αντιπρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2013) και Ακαδημαϊκός Συνεργάτης της δ.ε. Ι.Κ. Ρόκας και Συνεργάτες (2007). Κάτοχος Πτυχίου Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών(1956) και Διδακτορικού Νομικής Πανεπιστημίου Μονάχου (1960). Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1959), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικός Σύμβουλος Τραπεζών (από το 1990), Μέλος ή Πρόεδρος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών Αναμόρφωσης Πτωχευτικού Δικαίου, Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δικαίου Αποκρατικοποιήσεων, Πρόεδρος (2000-2007) του Εθνικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Πληθώρα δημοσιευμένου επιστημονικού έργου, ομιλιών στην Ακαδημία Αθηνών, μελετών και γνωμοδοτήσεων και διδακτικών συγγραμμάτων Δίκαιο Πτωχευτικό, Ανταγωνισμού, Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικό Δίκαιο ΕΕ, Ευρωπαϊκό Εμπορικό και στην αγγλική Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Συχνά Αντιπρόσωπος της Ελλάδας σε διάφορα διεθνή συνέδρια (UNCITRAL) και ορισμός ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπόριο (Oμάδα V UNCITRAL (Μαρτ. 2014 & Δεκ. 2014 ).