Παροχή υπηρεσιών Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε οροθετικούς ασθενείς.

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής επαναφέρει το ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε άτομα  οροθετικά για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας κατόπιν επανειλημμένων αιτημάτων που δέχθηκε σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ σε οροθετικά άτομα. Το Υπουργείο Υγείας με παλιότερο έγγραφο προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας είχε επισημάνει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οροθετικών ατόμων με την ιδιαίτερη μέριμνα της οριζόντιας εφαρμογής του πλαισίου των μεταδοτικών νόσων και λοιμώξεων ή και τυχόν συμπλήρωσή του. Η Αρχή παρά το γεγονός ότι ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό καθώς και τυχόν ενέργειες στις οποίες  έχει προβεί το Υπουργείο δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση.

Με νέα επιστολή της συνεπώς προς το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι η εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής διενεργείται υποχρεωτικά μόνο σε ειδικό εργαστήριο προορισμένο αποκλειστικά για οροθετικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’αρ. 2/2008 Κανονιστικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’170/6.2.2008). Ωστόσο έως σήμερα δεν υπάρχει δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που να διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες υποδομές και ειδική άδεια για εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε πρόσωπα διαγνωσμένα με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας στην Ελλάδα.

Συμπερασματικά  δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων των προσώπων αυτών με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να προσφύγουν για τις υπηρεσίες αυτές σε Μονάδες του εξωτερικού επιβαρύνοντας έτσι τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς με στόχο το ατομικό και δημόσιο συμφέρον, η Αρχή καλεί το Υπουργείο Υγείας όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία κατάλληλα οργανωμένης μονάδας για οροθετικά πρόσωπα στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

 

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Αριστείδης Αντσακλής